+48 669 STORIO (786746)

Twoja firma pod

szczególną ochroną

DataDomain - rozwiązanie do deduplikacji danych
EMC UNITY najnowsze macierze
Isilon - przechowywanie danych przez długie lata
UTM – czyli nowoczesne rozwiązania bezpieczeństwa sieci

DataDomain - rozwiązanie do deduplikacji danych

Deduplikacja zmniejsza ilość pamięci masowej wymaganej do przechowywania i zabezpieczenia danych, przeciętnie od 10 do 30 razy. W rezultacie zapis na dysku staje się opłacalną alternatywą dla użycia taśm jako nośnika kopii zapasowych lub danych archiwalnych. Dane na dysku są dostępne w internecie oraz w siedzibie i mogą być przechowywane przez dłuższy okres, a ich odtwarzanie i odczyt jest szybkie i niezawodne. Zapisywanie na dysku wyłącznie unikatowych danych oznacza również, że można je ekonomicznie replikować przez istniejące sieci do odległych ośrodków w celu zapewnienia bezpiecznego i niezawodnego odzyskiwania sprawności po awarii bez użycia taśm.

Systemy pamięci masowej z deduplikacją  Dell EMC Data Domain rewolucjonizują dziedziny tworzenia kopii zapasowych, archiwizowania i odzyskiwania sprawności po awarii przez stosowanie bardzo szybkiej deduplikacji przed zapisem. Systemy Data Domain można wykorzystywać zarówno na potrzeby małych, zdalnych lokalizacji, jak i wysoce skalowalnych systemów zabezpieczania kopii zapasowych i danych archiwalnych w centrach danych dużych korporacji.

 

Szybka deduplikacja przed zapisem

Systemy Data Domain stanowią najszybszą w branży pamięć masową z deduplikacją. Zapewniają przepustowość do 31 TB/godz., co umożliwia wykonanie większej liczby kopii zapasowych w krótszym czasie. W celu zminimalizowania wymagań dotyczących miejsca na dysku systemy Data Domain deduplikują dane przed zapisem — w trakcie procesu tworzenia kopii zapasowej lub archiwizowania. Dlatego dane zapisywane na dysku są już unikatowe.

 

Najważniejszym elementem, który umożliwia uzyskanie jednej z najlepszych w branży wydajności przy jednoczesnej minimalizacji wymagań dotyczących miejsca na dysku, jest architektura skalowania Dell EMC Data Domain Stream-Informed Segment Layout (SISLTM). W szczególności architektura SISL pozwala na wykorzystanie rosnącej wydajności procesorów do ciągłego zwiększania wydajności systemu Data Domain. Jest to możliwe dzięki minimalizacji liczby wymaganych dostępów do dysku w celu odczytania zdeduplikowanych danych. Architektura SISL deduplikuje dane przed zapisem przez identyfikację zduplikowanych segmentów danych w pamięci, co minimalizuje wykorzystanie dysków. Dzięki temu przepustowość systemu Data Domain jest zależna od procesorów, a nie „związana z osiami dysków”.

 

Skalowalna pamięć masowa z deduplikacją

Dzięki obniżeniu od 10 do 30 razy wymagań dotyczących pamięci masowej kopii zapasowych oraz pięciokrotnemu obniżeniu wymagań dotyczących pamięci masowej archiwów systemy Data Domain umożliwiają znaczące zmniejszenie powierzchni zajmowanej przez pamięć masową na potrzeby typowych zestawów danych przedsiębiorstwa. W środowiskach, w których konieczne jest przechowywanie kopii zapasowych przez dłuższe okresy, opcjonalne oprogramowanie Dell EMC Data Domain Extended Retention umożliwia długookresowe zabezpieczenie nawet 100 PB przechowywanych danych kopii zapasowych. Deduplikacja umożliwia wielomiesięczne przechowywanie danych na dyskach zajmujących „kawałek podłogi” o takich wymiarach, które w tradycyjnych systemach wystarczyłyby na kilka dni przechowywania.

 

Architektura zapewniająca nienaruszalność danych

Systemy Data Domain zostały zaprojektowane jako ostateczna pamięć masowa, która zawsze gwarantuje możliwość odzyskania danych. Zapewniająca nienaruszalność danych architektura Dell EMC Data Domain jest wbudowana w każdy system Data Domain. Stanowi ona najlepsze w branży zabezpieczenie przed problemami związanymi z integralnością danych. Weryfikacja zapisu i odczytu „w locie” chroni przed utratą integralności danych podczas wykonywania tych operacji i jednocześnie umożliwia automatyczne jej przywracanie. Wychwytywanie i korygowanie błędów wejścia/wyjścia przed zapisem podczas procesu tworzenia kopii zapasowej eliminuje potrzebę powtarzania tego procesu. Zapewnia także wykonanie kopii zapasowej w terminie i zgodnie z wymaganiami umów dotyczących poziomu usług. Ponadto dostępne w systemie Data Domain (w przeciwieństwie do innych korporacyjnych macierzy lub systemów plików) funkcje ciągłego wykrywania błędów i samoleczenia zapewniają możliwość odzyskania danychw ciągu całego cyklu ich życia.

 

Specyfikacja systemu Data Domain

 

Bezproblemowa integracja

Systemy Data Domain można łatwo integrować z istniejącymi infrastrukturami i można z nich bezproblemowo korzystać przy użyciu różnych aplikacji do obsługi tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji. Integracja systemu Data Domain nie wymaga wprowadzania żadnych zmian do procesu lub infrastruktury. Można dzięki temu szybko i skutecznie przekonać się o zaletach deduplikacji. System Data Domain zapewnia obsługę wszystkich wiodących w branży aplikacji do tworzenia kopii zapasowych oraz archiwizujących. Ponadto użytkownicy mogą wykorzystać system Data Domain jako miejsce docelowe dla narzędzi ochrony aplikacji, takich jak RMAN firmy Oracle. Mogą także zapisywać w nim dane bezpośrednio z użyciem protokołów CIFS lub NFS — obsługiwane są różnorodne rodzaje obciążeń, w tym dane archiwalne.

Z uwagi na to, że systemy Data Domain zapewniają jednoczesną obsługę wielu metod dostępu, w tym NFS, CIFS, VTL, NDMP i Dell EMC Data Domain Boost™, ze wszystkich aplikacji i narzędzi można korzystać w jednym systemie Data Domain w tym samym czasie. Dzięki temu zwiększa się konsolidacja zabezpieczającej pamięci masowej. System może być widoczny dla użytkowników i aplikacji jako serwer plików zapewniający dostęp z użyciem protokołów NFS i CIFS w sieci Ethernet, jako biblioteka taśm wirtualnych dostępna za pośrednictwem protokołu Fibre Channel, jako serwer taśm NDMP w sieci Ethernet lub jako dyskowe miejsce docelowe przy użyciu interfejsów specyficznych dla aplikacji, takich jak Data Domain Boost.

 

Konsolidacja kopii zapasowej i archiwum

Systemy Data Domain są pierwszymi i jedynymi systemami deduplikacji przed zapisem, które jednocześnie obsługują dane kopii zapasowych i dane archiwalne. Dzięki możliwości współużytkowania zasobów na potrzeby danych kopii zapasowych i danych archiwalnych systemy Data Domain umożliwiają obniżenie całkowitego kosztu posiadania (Total Cost of Ownership, TCO). W szczególności pojedynczy system Data Domain można wykorzystać do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych całego przedsiębiorstwa (m.in. na platformach Oracle, Microsoft i VMware® oraz w środowiskach IBM i czy komputerów mainframe), jak również w zastosowaniach związanych z archiwizacją (na przykład plików, poczty e-mail, korporacyjnych systemów zarządzania treścią czy baz danych). Systemy Data Domain zapewniają ekonomiczną ochronę danych archiwalnych dzięki integracji z wiodącymi w branży aplikacjami do archiwizacji, takimi jak Dell EMC SourceOne czy Symantec Enterprise Vault. Konsolidacja ze wspólnym systemem pamięci masowej z deduplikacją umożliwia wyeliminowanie problemów określanych jako nawarstwianie się pamięci masowej i związanych z nimi narzutami — dotyczy to zarządzania, zajmowanej powierzchni, zasilania i chłodzenia. Ponadto dzięki oprogramowaniu Dell EMC Data Domain Retention Lock systemy Data Domain ułatwiają zapewnienie zgodności z wewnętrznymi zasadami dotyczącymi nadzoru oraz z przepisami prawa w zakresie archiwizowania danych, w tym z regułą SEC 17a-4(f ).

 

Szybkie, wydajne i skalowalne odzyskiwanie sprawności po awarii

Gdy dane trafiają do systemu Data Domain, od razu rozpoczyna się ich replikacja do ośrodka odzyskiwania danych po awarii. Aby spełnić rygorystyczne wymagania w zakresie odzyskiwania sprawności po awarii, oprogramowanie Dell EMC Data Domain Replicator umożliwia replikację z szybkością 52 TB/godz. przez połączenie sieciowe 10 Gb. Systemy Data Domain replikują przez sieć wyłącznie unikatowe skompresowane dane. Wymagane do tego czas, przepustowość i koszty są niewielkie w porównaniu do wymagań tradycyjnych metod replikacji. Dzięki deduplikacji między ośrodkami przez dowolne segmenty sieci WAN przesyłane są wyłącznie unikatowe dane. Może to obniżyć wymagania dotyczące przepustowości sieci WAN nawet o 99%. Sprawia to, że replikacja przez sieć staje się szybka, niezawodna i niedroga. W celu zapewnienia najwyższego poziomu zabezpieczeń dane replikowane między systemami Data Domain można szyfrować z użyciem standardowego protokołu Secure Socket Layer (SSL). Systemy Data Domain obsługują elastyczne topologie replikacji, w tym kopię lustrzaną całego systemu, replikację dwukierunkową, replikację typu „wiele do jednego”, „jeden do wielu” oraz kaskadową. W topologii typu „wiele do jednego” do pojedynczego systemu DD990 można replikować dane z ponad 270 oddalonych biur.

 

Gotowość do obsługi chmury, prosta obsługa

System operacyjny Data Domain zapewnia bezpieczną obsługę wielu podmiotów, która umożliwia ochronę danych w postaci usługi świadczonej dużym przedsiębiorstwom i dostawcom usług chcącym oferować usługi oparte na systemie Data Domain w chmurze prywatnej lub publicznej. Dzięki bezpiecznej obsłudze wielu podmiotów system Data Domain izoluje w sposób logiczny dane poszczególnych podmiotów, zapewniając dostęp do nich wyłącznie ich właścicielom. Zarządzanie wieloma podmiotami i ich monitorowanie pozwalają na określanie trendów dotyczących obciążeń zwrotnych oraz na raportowanie na poziomie podmiotu. Bezpieczna obsługa wielu podmiotów pozwala zapewnić, że poszczególne podmioty mają dostęp wyłącznie do tych danych, do których uprawnieniami dysponują. Ten fakt oraz elastyczne możliwości w zakresie monitorowania zasobów umożliwiają samoobsługę podmiotów.

Instalacja systemów Data Domain i zarządzanie nimi są bardzo proste, czego efektem jest obniżenie kosztów administracyjnych i operacyjnych. Administratorzy mogą uzyskiwać dostęp do systemu operacyjnego Data Domain z poziomu interfejsu wiersza polecenia z użyciem protokołu SSH lub za pomocą opartego na przeglądarce graficznego interfejsu internetowego Dell EMC Data Domain System Manager. Operacje związane z konfiguracją początkową, aktualizacjami oraz monitorowaniem stanu i działania systemu można z łatwością wykonywać dla wielu systemów. Dodatkową elastyczność w zakresie zarządzania zapewniają proste skrypty oraz narzędzia do monitorowania protokołu SNMP.

Dodatkowo wszystkie systemy Data Domain są wyposażone w system zgłoszeń automatycznych o nazwie autosupport, który zapewnia możliwość wysyłania pocztą elektroniczną powiadomień dotyczących stanu całego systemu do działu pomocy technicznej Dell EMC oraz do wybranych administratorów. Ta funkcja nieinwazyjnego wydawania alarmów i gromadzenia danych zapewnia aktywne wsparcie i serwis bez interwencji administratora, co jeszcze bardziej upraszcza bieżące zarządzanie.

Wirtualna wersja Data Domain

Jedną z opcji aby skorzystać z dobrodziejstw Data Domain, jest jego wersja wirtualna (DDVE). DD VE cechuje się dużą skalowalnością i może chronić nawet 96 TB danych w ramach jednej instancji. Firma Dell EMC zadbała o szerszą zgodność DD VE z hiperwizorami, oprogramowanie można więc uruchamiać jako maszynę wirtualną zarówno w środowiskach VMware vSphere, jak i Microsoft Hyper-V.

Kiedy sprawdzi się  DDVE?  Oto przykłady:

      * małe środowiska

      * środowiska posiadające zasoby które można przeznaczyć na składowanie danych

      * zdalne lokalizacje gdzie nie można zainstalować dodatkowego sprzętu

      *dla serwis provider’ów którzy chcą mieć oddzielna maszynę dla każdego
         klienta

      * backupu środowiska w chmurze

      *dla środowisk o niedużych wymaganiach wydajnościowych (np. backup
          systemów deweloperskich)

      * do testów

      * do backupu logów baz danych

      * jako zapasowa przestrzeń na backupy (brakuje nam przestrzeni na sprzętowym
         Data Domain - przekierowujemy backupy chwilowo na Data DomainVirtual
         Edition)

 

Klienci mogą również wykorzystać dostępną w DD VE funkcję dzielenia chmury na warstwy do długoterminowego przechowywania danych w chmurach publicznych, prywatnych lub hybrydowych, takich jak Dell EMC Elastic Cloud Storage i Virtustream Storage Cloud. Implementując Data Domain Virtual Edition,  zachowujemy wszystkie zalety Data Domain (silnik de-duplikacyjny) a dodatkowo otrzymujemy możliwość swobodnego wykorzystania dowolnej przestrzeni dyskowej (dowolnego sprzętu) do przechowywania kopii backupowych (de-duplikatów).